תקנון השירות

הסכם מתן שירותי כרטיס ביקור דיגיטלי - תקנון

הואיל: והמזמין מעוניין להקים כרטיס ביקור דיגיטלי ברשת האינטרנט ( להלן: "השירות" או "שירות כרטיס הביקור הדיגיטלי"), וברצונו להיעזר בנותן השירות לצורך כך.

והואיל: ונותן השירות Mcard – הינו עסק המספק כרטיסי ביקור דיגיטליים עבור לקוחותיו.

והואיל: והמזמין מעוניין לקבל מנותן השירות את שירותי כרטיס הביקור הדיגיטלי של נותן השירות בנוגע להצהרתו האמורה לעיל, ונותן השירות מעוניין לתת למזמין את שירותיו המקצועיים, בעצמו או על ידי בעלי מקצוע מטעמו.

והואיל: והצדדים מעוניינים להסדיר את התקשורת ביניהם בהתאם למפורט בהסכם זה.

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים:

 1. מבוא:
  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. כותרת הסעיפים בהסכם זה הן לשם הנוחות בלבד ואין להם ולא יינתן להם משקל לצורך פירושו.
  3. לא יהיה כל תוקף לשינוי, תוספת או גריעה מהסכם זה לאחר מועד חתימתו, אלא אם-כן נעשו בכתב, ונחתמו ע"י הצדדים.
 2. כללי:
  1. האתר משמש סביבה מקוונת לצורך רכישת כרטיס ביקור דיגיטלי (סלולרי) המאפשר לרוכש לשלוח את כרטיס הביקור הדיגיטלי שלו ללקוחותיו ו/או ללקוחות הפוטנציאלים ו/או לכל אדם אחר. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישת השירותים שיעשו על ידי המשתמש (להלן"הרוכש") וכל התקשרות בינך ובין נותן השירותים ("Mcard") באתר זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ל-Mcard. תנאי תקנון זה ישתנו מעת לעת לפי בחירת Mcard. גלישה באתר ו/או הצטרפות לשירותים המוצעים באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי כללי תקנון זה. במידה והמשתמש אינו מסכים עם תנאי תקנון זה, הרי אינו מורשה לעשות שימוש באתר ו/או בשירות .
 3. מטרת ההסכם:
  1. מטרת הסכם זה להסדיר את היחסים בין הצדדים בדרך של הזמנת שירותיו של נותן השירותים.
 4. הצהרות נותן השירותים ופרטי השירות
  1. נותן השירות מצהיר כי הוא מסוגל לתת למזמין את השירות וליצור עבורו כרטיס ביקור דיגיטלי.
  2. כאמור, השירות שיינתן הינו הכנת כרטיס הביקור הדיגיטלי באינטרנט עבור הלקוח ואחסנתו בשרתי חברת Mcard ו/או מי מטעמה, בכפוף לקיום כל התחייבויות הלקוח כמפורט בהסכם זה.
  3. נותן השירות יאחסן את כרטיס הביקור הדיגיטלי בשרתיו על פי בחירתו ולא יעביר את כרטיס הביקור הדיגיטלי (הקבצים וכדומה) ללקוח או לאף צד.
  4. אחסון הכרטיס הדיגיטלי יתבצע למשך תקופת המנוי/המסלול/החבילה בלבד, בסיומה על הלקוח להודיע באםם הוא מעוניין להמשיך את השירות לתקופה נוספת. ככל שלא תתקבל הודעה מהלקוח, חזקה עליו כי בחר שלא להאריך את השירות לתוקפה נוספת, במקרה כזה ימחק כרטיס הביקור וכל נתוניו לאלתר וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.
  5. הלקוח מצהיר בזאת, כי ידוע לו שכל המידע והפרטים שנשמרו על שרתי Mcard, נמחקים בתום תקופת השירות ללא יכולת איחזור והאחריות הבלעדית על גיבוי המידע ושמירתו בטרם סיום תקופת השירות מוטלת על הלקוח בלבד.
  6. נותן השירות יאפשר ללקוח לבחור שם לתיקיית הקישור שלו כל עוד השם אינו כבר תפוס, או לא ניתן טכנית לביצוע. במידה והשם תפוס או לא ניתן טכנית לביצוע - הלקוח יבחר שם אחר.
   * לא יתאפשר לבחור שם בלתי הולם ו/או שמות החורגים מאורך של כ- 25 תויים ו/או שמות הקטנים מ- 3 תווים ו/או שמות שאינם בשפה האנגלית ו/או שימוש בתווים מיוחדים או רווחים.
   השמות יהיו מורכבים אך ורק מאותיות בשפה האנגלית (ניתן להשתמש גם במקף) ובהתאם למגבלות המצוינות לעיל.
  7. מובהר ומוסכם כי אי קיומו ו/או זמינותו של השם הרצוי ללקוח לא תהווה עילה לביטול ההסכם והלקוח יבחר שם פנוי אחר.
  8. בסיומה של תקופת השירות ובמידה ובחר הלקוח שלא להמשיך את התקשרותו לתקופה נוספת. השם אשר נבחר על ידי הלקוח יימחק לאלתר, ביחד עם קבצי האחסון וכל שאר הנתונים ולא יהיו לו כל טענות בנושא.
  9. במידה והלקוח יבחר להמשיך את התקשרותו לתקופה נוספת לאחר הפסקת קבלת השירותים, Mcard אינה מתחייבת לכך ששם הקישור אשר הותאם ללקוח בעבר, עדיין יהיה פנוי לשימוש חוזר.
  10. נותן השירות יהא רשאי להיעזר בנותני שירות מצד שלישי ו/או קבלני משנה, או להעביר את מלוא העבודה לצד ג', עפ"י שיקול דעתו המקצועי לשם מתן השירותים כאמור בהסכם זה ובלבד שימלא אחר התחייבויותיו הקבועות בהסכם זה.
  11. מוסכם ומובהר כי הפרטים שימסרו לנותן השירותים יהיו פרטים שאינם מוגדרים כחסויים או סודיים ובכל מקרה ככל שמי מפרטי הלקוח יחשפו, הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה כלפי נותן השירותים. נותן השירות אינו אחראי על אמיתות הפרטים שיימסרו לו ואינו נדרש לבדקם, ככל שיהיה פגם ו/או טענה לצד שנפגע מאי אמיתות או דיוק הפרטים להלן, יידרש הלקוח לפצות או לשפות את הצד הנפגע במידה ויידרש לכך.
  12. ככל וללקוח תהיה גישה לנתונים דרך "מערכת ניהול התוכן", האחריות לגבי הנתונים והמידע השמור ב-"מערכת ניהול התוכן" ו/או כל מידע שפרסם באמצעותו בכרטיס הביקור הדיגיטלי, תהיה על הלקוח בלבד.
  13. הפרטים האישיים שימסרו בעת הרכישה, יישמרו במאגר המידע של Mcard, למען הסר ספק על פי חוק הלקוח אינו חייב למסור את פרטיו האישיים ל-Mcard אך ללא הפרטים, לא תוכל Mcard לטפל בהזמנה כראוי.
 5. התחייבות הלקוח:
  1. הלקוח מתחייב באופן בלתי חוזר לשלם לנותן השירות את שכרו ללא כל שיהוי וללא כל איחור ובתנאיי התשלום הנקובים בהסכם זה.
  2. הלקוח מתחייב לספק לנותן השירותים רק נתונים נכונים ובהתאם לחוק, לרבות לעניין שמירה על זכויות יוצרים, קניין רוחני וכל חוק או תקנה אחרת , עוד מוסכם כי האחריות לשימוש בפרטים שיסופקו על ידי הלקוח תחול על הלקוח בלבד, נותן השירותים לא יכול ובכל מקרה לא יבצע בדיקה באשר לחוקיות פרסום מידע שימסר לו על ידי הלקוח.
 6. שכרו של נותן השירות ונשיאה בתשלומים:
  1. עבור כרטיס הביקור הדיגיטלי ואחסנתו לתקופה שנרכשה (שנה/שנתיים/שלוש) ישלם הלקוח את הסכום הנדרש (כפי שמצויין באתר החברה Mcard) לאותה תקופה או חלק ממנה ( להלן" שכ"ט נותן השירות") מובהר בזאת כי משהוקם כרטיס הביקור הדיגיטלי, לא יהיה הלקוח זכאי להחזר כלשהוא, אף אם בחר הלקוח לסיים ההתקשרות קודם לכן.
 7. מועדים:
  1. במועד החתימה ו/או אישור על הסכם זה, ישלם הלקוח לנותן השירותים את שכרו כאמור בסע' 6 שלעיל, קבלת התשלום הינה תנאי לתחילת ההתקשרות ומתן השירות.
 8. תקופת ההתקשרות:
  1. תקופת ההתקשרות המינימלית הינה לחודש אחד (בהתאם למנוי/המסלול/החבילה הנרכש/ת), סיומה מבעוד מועד לא תהווה עילה להחזר כספי חלקי או מלא.
  2. בתום תקופת השירות/המנוי/המסלול/החבילה שנרכש/ה עלות השירות תהיה בהתאם למחיר השירות/המנוי/המסלול/החבילה באותה עת (בזמן הרכישה החדשה) ונותן השירות(Mcard) אינו מתחייב שהמחיר יהיה זהה למחיר הרכישה הקודמת
  3. במידה והלקוח קיבל מ-Mcard ו/או מי מטעמה תקופת נסיון בחינם, מובהר בזאת כי לאחר תקופת הנסיון העלות תהיה בהתאם למחיר השירות/המנוי/המסלול/החבילה באותה עת (בזמן הרכישה) וללקוח לא תהיה כל טענה בנושא.
   בנוסף מובהר בזאת שלאחר תקופת הנסיון ובמידה והלקוח בחר שלא לשלם ולהמשיך את קבלת השירות מ- Mcard, כרטיס הביקור הדיגיטלי שנוצר לו לתוקפת הנסיון ימחק לאלתר ללא כל אפשרות שחזור וללקוח לא תהיה כל טענה בנושא.
  4. זמן תקופת הנסיון יקבע אחר ורק ע"י Mcard או מי מטעמה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא.
   תקופת נסיון תתקבל רק במידה ו- Mcard ו/או מי מטעמה יראו לנכון להעניק תקופת נסיון לתקופה שתיקבע אחר ורק ע"י Mcard ו/או מי מטעמה
  5. בכל מקרה שבו הלקוח קיבלת תקופת נסיון מאת Mcard ו/או מי מטעמה, לאחר תקופה הנסיון עלות השירות תהיה בהתאם לעלות בזמן הרכישה ו/או בהתאם להחלטתה של Mcard.
 9. אמצעי התשלום:
  1. התשלום עבור מסלולי כרטיס הביקור הדיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף, ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין מפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.
  2. הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות פייפאל(PayPal) ו/או icredit ו/או שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר ("ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.
  3. החברה(Mcard) לא שומרת את נתוני כרטיס האשראי במאגריה
 10. מדיניות ביטולים
  1. ניתן לבטל את המנוי החודשי בכל עת ע"י יצירת קשר טלפוני או שליחת בקשה לביטול המנוי בדוא"ל - info@mcard.co.il
  2. הביטול יכנס לתוקף לאחר כ-2 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה.
  3. ביטול המנוי ימנע חיובים נוספים, אך ללא זכאות להחזר כספי על חודשים קודמים ו/או על החודש הנוכחי בו התבקש ביטול המנוי.
 11. מבצעים/הנחות וכל היוצא בזאת
  1. מחיר ההנחות ו/או המבצעים וכל היוצא בזאת יקבעו אך ורק ע"י Mcard ו/או מי מטעמה וללקוח לא תהיה כל טענה בנושא
  2. לקוחות קיימים שכבר נרשמו לשירות במחיר ששונה ממחיר ההנחות/המבצעים לא יבוא בכל טענה בנושא ל-Mcard ו/או מי מטעמה ולא יהיו זכאים להנחה בעקבות שינוי המחירים ו/או המבצעים ו/או ההחנות וכל היוצא בזאת
  3. תקופות/משך המבצעים/הנחות וכל היוצא בזאת נקבעות אחר ורק ע"י Mcard ו/או מי מטעמה.
   ובכל רגע נתון Mcard רשאית להפסיקם לפי החלטתה הבלעדית ובלי לתת כל התראה מראש.
  4. בשום מצב מחיר חידוש הכרטיס לתקופה נוספת לא יהיה זהה למחיר ההנחה שבה הכרטיס נרכש,
   מחיר החידוש יהיה אך ורק בהתאם למחירים שמוצגים באתר בעת החידוש ו/או על פי שיקול דעתה הבלעדי של Mcard ו/או מי מטעמה
 12. הודעות בין הצדדים:
  1. כל הודעה בין הצדדים תתבצע בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל המופיעה במבוא.
 13. הבהרות ודגשים:
  1. הלקוח מצהיר ומאשר כי ברור לו שנותן השירותים אינו מתיימר להחזיק בידע הנדרש או בסמכות, באשר למתן ייעוץ משפטי או אחר הנוגע לאופן הפרסום, חוקיותו, או כל עניין אחר. האחריות הבלעדית באשר לאפיקי הפרסום בהם יעשה הלקוח שימוש וכן האחריות החוקית לפרסום הנתונים שימסרו מהלקוח ומהותם, תחול על הלקוח בלבד.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי מובן לו כי הכרטיס הדיגיטלי אינו מותאם לחוק ההנגשה, ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה כלפי נותן השירותים.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה לעניין האחריות, מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי אף במקרה שחרף האמור בהסכם זה יימצא נותן השירותים אחראי לנזק כלשהו כלפי הלקוח או צדדי ג', תהיה אחריות נותן השירותים מוגבלת בכל מקרה לגובה התשלום שהתקבל מהלקוח לנותן השירותים בגין תקופת ההתקשרות שנרכשה.
  4. בחתימה/אישור הסכם זה מאשר הלקוח לנותן השירותים, להשתמש בכרטיס הדיגיטלי של הלקוח לצורך הצגתו לצד ג' ולרבות ללקוחות, ברשתות חברתיות, באתר, בתיק העבודות, הכל לפי שיקול דעתו של נותן השירותים.
  5. המידע המופיע באתר והמערכת ניתנים "כמות שהם" (AS IS) ועל פי זמינותם (As Available) וללא התחייבות מפורשת או משתמעת לגבי טיב פעולתם, התאמתם לצרכי הלקוח, סחירותם, הבעלות בהם או בכל חלק מהם. כל שימוש באתר ובמערכת או הסתמכות עליהם תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
   >נותן השירות / Mcard, הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שיווצר למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או על המערכת או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במערכת, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן המערכת או מכרטיס הביקור, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
  6. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של Mcard להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, אך Mcard מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה בכדי לשמור על סודיות הפרטים שנמסרו במעמד ההצטרפות לשירות, אם בכל זאת יעלה בידי גורם כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה למרות אמצעי האבטחה שהינה נוקטת, לא תוכל להעלות ו/או לפנות בכל טענה, תביעה או דרישה כלפי Mcard.
   >אתה ("הלקוח/המשתמש") תהיה האחראי הבלעדי לכל המידע השמור על ידך בתוך המערכת. אתה מתחייב להזין במערכת של Mcard רק מידע ששייך לך או שקיבלת זכות שימוש בו במסגרת כרטיס הביקור הדיגיטלי. אתה נותן בזאת ל- Mcard זכות שימוש במידע שתכניס למערכת ובכל זכויות קניין רוחני או פרטיות או כל זכות אחרת, לצורך מתן השירות על ידה. אתה מתחייב לא לכלול במערכת מידע רגיש, אישי או מפר הגנת פרטיות של צדדים שלישיים, מידע סודי על פי חוזה או על פי דין, מידע פורנוגרפי או נוגד תקנת הציבור או שעלול לפגוע ברגשותיו, מידע המפר זכויות קניין רוחני של אחרים, לרבות פטנטים, תוכנה, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב, על פי כל דין החל עליך, ותשפה את Mcard בגין כל נזק שייגרם לה בגין מידע כאמור שיועלה למערכת. במידה ו- Mcard תראה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, היא תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מן המערכת או אף להגביל את שימושך בה.
  7. ברור לך("הלקוח") כי Mcard ומערכות המידע של Mcard אינם מתפקדים כארכיב או כאמצעי אחסון לכל מידע שלך או של אחרים אשר יוזן למערכת. אתה מתחייב לגבות את כל המידע שלך ו-Mcard לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל אבדן מידע מכל סוג.
  8. Mcard מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לספק לך את השירות המוצע באתר באופן סדיר וללא כל תקלות ו/או הפרעות. אך מנגד, Mcard אינה מתחייבת שהשירות הנ"ל יינתן באופן סדיר וללא כל הפרעות ו/או הפסקות לרבות תקלות, נזקים, קלקולים, בעיות וכשלי תקשורת במחשביה ו/או אצל מי מספקיה והיא לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות עוגמת נפש) שייגרמו כתוצאה מכך למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
  9. Mcard אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי במאגריה ו/או מחשביה.
  10. קישור לדף האתר הראשי של חברת Mcard + טקסט קצר יופיע בכרטיס הביקור הדיגיטלי אשר יקבל הלקוח מ- Mcard ולא תהיה לו כל טענה בנושא.
  11. כרטיס הביקור הדיגיטלי אינו מותאם במלאו לכל דפדפן אשר נתמך ע"י מחשב ו/או מכשיר סלולרי ו/או כל מכשיר אחר,
   וללקוח לא תהיה כל טענה בנושא נראות, תצוגה ותפקוד של הכרטיס הדיגיטלי במחשב ללא תלות בגודל המסך ו/או בדפדפנים אשר מהם ניתן לגלוש דרך מכשירים אלו.
   הכרטיס מותאם בעיקר למכשירים סלולרים ולדפדפנים הנתמכים על ידם.
  12. מובהר ללקוח כי העלאת תכנים לכרטיס הביקור מוגבלת ולא תהיה לו כל טענה בנושא, ההגבלות יחולו על סוגי קבצים מסוימים, גודל/משקל קבצים, כמות הקבצים, כמות התוכן, סוג התוכן, טקסטים ועוד, מגבלות אלה יקבעו ע"י נותן השירות (Mcard) ויוכלו להשתנות מעת לעת לפי בחירתו.
  13. לאחר רכישת חבילה/מסלול ללא תלות בסוגו או מחירו, לא יהיה ניתן לשנמך/לשדרג אות סוג החבילה/המסלול ולא יהיה ניתן לבקש כל החזר או ביטול בעקבות דרישת הלקוח לשינמוך/שדרוג
  14. במסלול ה- לייט(LITE) כרטיס הביקור הדיגיטלי ומערכת הניהול יהיו מוגבלים באופן הבא:
   1. ללא סטטיסטיקות
   2. ללא מידע מלא
   3. ללא גלריית תמונות
   4. ללא המלצות
   5. ללא טופס יצירת קשר
   6. ללא מפת גוגל
   7. ללא אפליקציה לשליחת הכרטיס באופן אוטומטי
 14. תמיכה טכנית:
  1. השירות והשימוש באתר אינו כולל תמיכה טכנית, בכל מקרה בו תינתן תמיכה טכנית הרי שזאת הינה לשיקול דעתה הבלעדי של Mcard במידת הצורך. Mcard תהיה רשאית להתנות מתן תמיכה טכנית בתשלום.
 15. תנאים נוספים:
  1. כרטיס הביקור הדיגיטלי מאוחסן בשרתי Mcard ו/או מי מטעמה ואינו ניתן להעברה ואחסון בשרתים ו/או כל מקום אחר.
  2. Mcard ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף ו/או אחר שנגרם ו/או ייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  3. בנוסף, Mcard ו/או/ מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או/ עקיף כלפי משתמשים ו/או צדדי ג' ו/או מכשירי קצה באשר לתכנים אשר יוזנו ו/או יופצו על ידי המשתמש במערכת, לרבות אמינותם, השפעתם, דיוקם ומהימנותם.
  4. תמונות ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של Mcard ו/או מי מטעמה או שהיא קיבלה זכויות שימוש בהם מצדדים שלישיים. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת מ- Mcard בכתב ומראש.
  5. תמונות ו/או סימני מסחר ו/או לוגו ו/או קניין רוחני של חברות שכרטיס הביקור הדיגיטלי מפנה לאתר שלהן או לחשבון שלך באתר שלהן (לדוגמא: קישור לאתר facebook, instagram, waze וכדומה) ("החברות המקושרות"), הינם קניינם של החברות המקושרות בלבד ועיצובם ודרך השימוש בהם מוגבל וכפוף לתנאים המשפטיים באתר של כל חברה מקושרת. בעת השימוש בסימני מסחר אלו אתה מתחייב לעמוד בדרישות כל אחת מן החברות. אתה מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרה שלך את התנאים המשפטיים של איזה מהחברות המקושרות בגין שימוש מפר בקניין הרוחני שלהם.
  6. ניתן לך (הלקוח) רישיון אישי מוגבל בלתי ניתן להעברה ובלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר Mcard במידע בו, לשימושך ולמטרות המפורטות כאן. אתה רשאי להוריד לשמור או להדפיס עותקים בודדים של התוכן באתר לשימושך בלבד.
   עצם ביצוע התשלום בגין השירות המוצע באתר אינו מקנה למשתמש ו/או מי מטעמו להפוך לבעלים ו/או אחראים על המערכת או קוד המקור.
  7. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר, לרבות הכבדה על מערכות המפעילות את האתר.
  8. Mcard תהיה רשאית להפסיק את מתן השירותים למשתמש וזאת במידה והופסק ו/או לא הוסדר נושא התשלום במלואו.
  9. רישומי המחשב של Mcard בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
  10. Mcard שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להשמיט שירותים המפורסמים באתר לרבות שינוי מחירים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ובלבד שבמידה וכבר הוזמן שירות כלשהו לפני השינוי, תחוייב במחיר שהיה נקוב במועד ההזמנה. אין אפשרות לבטל את העסקאות או הזמנת מוצרים מן האתר, אלא על פי חוק.
  11. Mcard שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ או בכל אמצעי אחר בדבר מבצעים ועדכונים, אלא אם ציינת כי אינך מעוניין בכך.
  12. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל נזק הוצאה או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה שייגרמו להם או למי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה, הנובעות באופן ישיר או עקיף מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות בגין כל הפרה של תקנון זה ושל כל דין, ובגין כל נזק, לרבות נזק גופני ומוות שייגרם לצד שלישי בקשר עם מכירת ו/או קניית ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם וכיו"ב.
 16. שירות לקוחות:
  1. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לכתובת ה איי-מייל info@mcard.co.il
   אנו נשמח לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר.
 17. סמכות שיפוט:
  1. הדין החל על תקנון הנ"ל, הוא הדין הישראלי בלבד.
   סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז ירושלים.

כל המחירים הנקובים במסמך זה ו/או באתר ו/או בהודעות דוא"ל ו/או בכל מקום אחר הינם נתונים לשינוי על פי החלטתו של נותן השירות וללא הודעה מוקדמת.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י Mcard ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. אם תנאי מתנאי שימוש אלה ייפסל על ידי בית משפט, שאר התנאים יישארו בתוקפם. מחדל של האתר לממש זכות על פי תנאי שימוש אלה אינו מהווה ויתור או הסכמה לכל הפרה עוקבת או אחרת.