תודה שבחרתם לגלוש ולהשתמש באתר Mcard

תקנון תנאי שימוש אתר Mcard

כללי:

 1. האתר מופעל על ידי Mcard (להלן “בעל האתר“).
 2. האתר מאפשר ליחידים, חברות ובתי עסק לקבל מידע ראשוני בתחומים בהם אנו עוסקים.
 3. השימוש באתר כפוף לאמור להלן בתקנון האתר (להלן: “תנאי השימוש“).
 4. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.
 5. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.
 6. האתר משמש סביבה מקוונת לצורך התעניינות/רכישה של שירותי ניהול וקידום אורגני של חשבון אינסטגרם, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישת השירותים שיעשו על ידי המשתמש (להלן"הרוכש") וכל התקשרות בינך ובין נותן השירותים ("Mcard") באתר זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ל-Mcard. תנאי תקנון זה ישתנו מעת לעת לפי בחירת Mcard. גלישה באתר ו/או הצטרפות לשירותים המוצעים באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי כללי תקנון זה. במידה והמשתמש אינו מסכים עם תנאי תקנון זה, הרי אינו מורשה לעשות שימוש באתר ו/או בשירות .
 7. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.
 8. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18.
 9. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.
 10. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה.
 11. בעל האתר שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי בעל האתר.
 12. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את בעל האתר. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.
 13. על מדיניות הפרטיות של האתר תוכל ללמוד בעמוד מדיניות הפרטיות.
 14. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 15. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 16. האתר והאמור בו אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני והשימוש באמור בו הוא באחריות המשתמש בלבד.
 17. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים מעת לעת, להתאים, להחליף, להשעות ו/או להסיר, ללא הודעה, כל מידע המצוי באתר.
 18. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתו הסביר עלול להביא להפרת זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות ו/או לפגיעה בכל זכות אחרת.
 19. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 20. מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. בעל האתר יהא רשאי לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותו כנגד משתמש המוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לבעל האתר ו/או למי מטעמו.
 21. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. הטענה ו/או שליחה ו/או שידור של כל חומר שקרי ו/או מטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על אדם ו/או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.
  3. הפצת “דואר זבל” (spam)לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
  4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש באתר ו/או בעבור האתר.
  5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של בעל האתר.
  7. שימוש בכל רובוט, “תולעת”(spider) , מנוע אחזור וחיפוש מידע ו/או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר ו/או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
  8. הפרעה בכל דרך אחרת ו/או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) ו/או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
  9. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר ו/או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  10. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה ו/או כל שימוש כלכלי במידע באתר ו/או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 22. האתר והשירות מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשים לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. בעל האתר לא מציג כל מצג לפיו השירותים זמינים או מתאימים לשימוש בכל אופן מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.
 23. תמונות ו/או סימני מסחר ו/או לוגו ו/או קניין רוחני של חברות שהאתר מפנה לאתר שלהן או לחשבון שלך באתר שלהן (לדוגמא: קישור לאתר facebook, instagram, waze וכדומה) ("החברות המקושרות"), הינם קניינם של החברות המקושרות בלבד ועיצובם ודרך השימוש בהם מוגבל וכפוף לתנאים המשפטיים באתר של כל חברה מקושרת. בעת השימוש בסימני מסחר אלו אתה מתחייב לעמוד בדרישות כל אחת מן החברות. אתה מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרה שלך את התנאים המשפטיים של איזה מהחברות המקושרות בגין שימוש מפר בקניין הרוחני שלהם.
 24. ניתן לך(הלקוח) רישיון אישי מוגבל בלתי ניתן להעברה ובלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר Mcard במידע בו, לשימושך ולמטרות המפורטות כאן. אתה רשאי להוריד לשמור או להדפיס עותקים בודדים של התוכן באתר לשימושך בלבד. עצם ביצוע התשלום בגין השירות המוצע באתר אינו מקנה למשתמש ו/או מי מטעמו להפוך לבעלים ו/או אחראים על המערכת או קוד המקור. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר, לרבות הכבדה על מערכות המפעילות את האתר.
 25. רישומי המחשבים של Mcard בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 26. Mcard שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להשמיט שירותים המפורסמים באתר לרבות שינוי מחירם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. ובלבד שבמידה וכבר הוזמן שירות כלשהו לפני השינוי, תחוייב במחיר שהיה נקוב במועד ההזמנה. אין אפשרות לבטל את העסקאות או הזמנת מוצרים מן האתר, אלא על פי חוק.
 27. Mcard שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים, אלא אם ציינת כי אינך מעוניין בכך. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל נזק הוצאה או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה שייגרמו להם או למי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה, הנובעות באופן ישיר או עקיף מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות בגין כל הפרה של תקנון זה ושל כל דין, ובגין כל נזק, לרבות נזק גופני ומוות שייגרם לצד שלישי בקשר עם מכירת ו/או קניית ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם וכיו"ב.
 28. המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור באתר זה הינו נכון, שלם ומדויק וכי יודיע לבעל האתר ללא דיחוי בנוגע לשינויים כלשהם שחלו במידע כאמור.
 29. מבלי לפגוע מההתחייבויות לעיל, המשתמש הרשום מתחייב שלא להשתמש או להתיר לאחר להשתמש בשירות או באתר:
  1. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר אינו מנומס או שאינו בטעם טוב
  2. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר הינו פוגעני לחלוטין, בעל אופי מגונה, גס או מאיים, אשר מהווה חילול הקודש, השמצה של אדם כלשהו, הפצת לשון הרע, אשר מהווה הימורים בלתי חוקיים כמשמעותם בחוק, פורנוגרפיה בכל צורה שהיא, ביזיון של בית המשפט או הפרת חובת סודיות, פגיעה בזכויות יוצרים, זכויות אישיות, ציבוריות או פרטיות ו/או בכל זכות אחרת של צד שלישי
  3. על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך
  4. על מנת ליירט או לנסות וליירט כל תקשורת המשודרת באמצעים של מערכות טלקומוניקציה
  5. לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שייעשה בהן שימוש
  6. לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית
  7. לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט ועם הנוהגים של רשתות מחוברות כלשהן
  8. בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או ישות.
 30. השימושים הבאים, באתר ובשירותי האתר – אסורים באופן מפורש והנך מתחייב שלא לבצע (או להתיר לאחר לבצע):
  1. אספקת מידע כוזב, לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר;
  2. ניסיון להערים על מערכת האבטחה או על הרשת של בעל האתר, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת או לחשבון שאינך מורשה באופן מפורש להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]).
  3. גישה או ביצוע פעולה באתר אשר עלולה לגרום להטלת עומס רב, בלתי סביר ו/או בלתי פרופורציונאלי, על התשתית של בעל האתר;
  4. ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי, אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך;
  5. משלוח של הודעת דוא”ל מבלי שהוזמנת לעשות כן, לרבות משלוח של “דואר זבל” או חומר פרסומי אחר. חל עליך איסור מפורש לשלוח הודעות דוא”ל ברשימת תפוצה המונית מבלי שהתבקשת לעשות כן, זאת לרבות משלוח הודעות דוא”ל ברשימת תפוצה המונית של חומר מסחרי פרסומי, קידום מכירות, או של הודעות אינפורמטיביות ומנשרים פוליטיים או דתיים;
  6. ליצור או להעביר הלאה “מכתבי שרשרת” או “מזימות פירמידה”, מכל סוג;
  7. משלוח של דוא”ל זדוני, לרבות הצפת משתמש ו/או האתר בהודעות דוא”ל גדולות מאוד או בכמויות גדולות;
  8. שימוש באתר (בכל שימושיות רלבנטית ובהגדרה הרחבה ביותר המתאפשרת בחוק) באופן אשר יגרום להפרת זכויותיו של כל גורם שלישי אחר, בין אם פרטיו הגיעו לידך דרך אתר זה ובין אם לאו.

פרסומות:

 1. בעל האתר עשוי להציב פרסומות במקומות שונים באתר. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת.
 2. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי במהלך השימוש בפרסומות מטעם בעל האתר. אך מפרסם, צד שלישי או שותף עסקי של בעל האתר, יוכל לשתול “עוגייה / קוקית” (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. עוגיה זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של בעל האתר במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות של האתר.
 3. בשימוש באתר הנך מצהיר כי ידוע לך שתכונות רבות המוצעות באתר נשענות, נסמכות ומבוצעות על ידי גורמים שלישיים, אשר לבעל האתר אין כל שליטה עליהן. תכונות אלה כוללות, בין היתר, שמירת מידע ונתונים על גבי שרתי ענן. בשימוש באתר הנך מצהיר כי בעל האתר אינו אחראי לפעולתם התקינה ו/או לכל תקלה ו/או הפסקה של שירותים כגון אלה כתוצאה מפעילות צדדים שלישיים אלה ואינו נושא בכל נזק הנובע כתוצאה מכך.

פרטיות:

 1. בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן, על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על המשתמש“). בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו ו/או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה ו/או כל הליך אחר שיתקיים בין משתמש לבעל האתר.
 2. בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.
 3. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, שומר לעצמו בעל האתר את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מאמרים חדשים וכתבות שעלו לאתר וכן, עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.
 4. בעל האתר יוכל להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטיו האישיים של המשתמש, לגורמים אחרים.
 5. בעל האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותו אלא באמצעות צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אשר אינם בשליטת בעל האתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו גוף שלישי.

קניין רוחני:

 1. בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.
 3. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
 4. בעצם העלאת תכנים אל האתר הנך מקנה לבעל האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי בעל האתר בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לבעל האתר את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא לבעל האתר ו/או למי מטעמו בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.
 5. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו בעל האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

פנייה לבעל האתר:

 1. בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. יחד עם זאת, בעל האתר אינו ערב לכך כי האתר יהיה חף מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות שימוש בטופס “צור קשר”/משלוח הודעת דוא”ל לכתובת info@Mcard.co.il ולציין את מיקום הליקוי ומהותו.
 2. בעל האתר עושה מאמצים רבים על מנת שהמידע באתר יהא נכון, מדויק ולא פוגעני. תקנון שימוש זה והאמור בו מיועדים אף הם למען מטרה זו.
 3. כל אדם הסבור כי זכותו נפגעה מכל מידע או תוכן המפורסם באתר ו/או המפורסם בכל הקשר אחר הקשור באתר וכן, כל אדם הסבור כי כל מידע או כל תוכן שהתפרסם באתר ו/או בכל הקשר אחר הקשור באתר הינו שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם (להלן: “מידע בעייתי“), יוכל לפנות אל בעל האתר ולהביא את העניין בפניו. פנייה בעניין מידע בעייתי תיעשה על ידי שימוש בטופס “צור קשר” ותציין את המקום בו מצוי המידע הפוגע, את פירוט מהות הפגיעה וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר עם הפונה (להלן: “הודעה על מידע בעייתי“).
 4. בעל האתר מתחייב לפעול ולטפל בכל הודעה על מידע בעייתי בהקדם האפשרי ובהתאם לחוקי מדינת ישראל. אולם, אין בכך כדי להבטיח כי לאחר בדיקת הנושא תתקבל בקשתו של שולח ההודעה על המידע הבעייתי.

אחריות:

 1. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) ובעצם הסכמתך להשתמש במידע המצוי באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. לבעל האתר אין כל שליטה על השימוש בפועל אשר המשתמשים עושים במערכת ו/או במידע אשר נאגר במערכת. בעל האתר לא ישא בכל אחריות לאבדן מידע ו/או נתונים ו/או לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעל האתר לא ישא באחריות לנזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלה במערכת ו/או משימוש לא נכון ו/או רשלני במערכת ו/או כתוצאה משילוב מערכות אחרות ביחד עם המערכת על ידי המשתמש. כמו כן, בעל האתר לא ישא בכל אחריות לאבדן מידע ו/או לכל סוג של נזק אשר נגרמו כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל אבדן ו/או נזק שנגרמו כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
 3. בנוסף לאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין כל אבדן מידע ו/או נתונים המאוחסנים במערכת, ככל ויאוכסנו.
 4. בעל האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
 5. כמו כן בעל האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו, או לכל צד שלישי, בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 6. היה ובעל האתר ו/או מי מטעמו ניסו (או ינסו), מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 7. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על בעל האתר ו/או על מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 8. בעל האתר יעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. בעל האתר לא ישא בכל אחריות להפרעות או לחוסר יכולת גישה לאתר. יחד עם זאת, בעל האתר יעשה כל מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם האפשרי.
 9. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על כך. בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 10. השימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה ו/או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו על המשתמש.
 11. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
 12. בעל האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא ישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.
 13. היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל האתר אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם.

אמצעי התשלום:

 1. התשלום עבור מסלולי כרטיס הביקור הדיגיטלי באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף, ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין מפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 2. הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות פייפאל(PayPal) ו/או icredit ו/או שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר ("ספק הסליקה") וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.
 3. החברה(Mcard) לא שומרת את נתוני כרטיס האשראי במאגריה

שיפוי:

 1. המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי, לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

דין ומקום שיפוט:

 1. הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.